Kontakte

 

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, kati 9, Tirane
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 

 
Mire se erdhet ne faqen e Raiffeisen INVEST Shoqerise Administruese te Fondeve te Pensionit dhe te Sipermarrjes se Investimeve Kolektive.
Njoftime
26 Aug 2014-26 Gusht 2014

Të nderuar anëtarë të Fondeve të Investimit Prestigj dhe Euro,
Ju informojmë se në mbledhjen e datës 29 Gusht 2014 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare miratoi disa ndryshime në Prospektet e Fondeve të Investimit me vendim nr.115 për Fondin "Raiffeisen Invest Euro" dhe vendim nr.116 për Fondin "Raiffeisen Prestigj".
Përmbajtja e prospekteve të dy fondeve të investimit, Prestigj dhe Euro, ka pësuar disa ndryshime, të cilat kontribuojnë në rritjen e kuptueshmërisë së konceptit të investimit dhe të rreziqeve të lidhura me të, thjeshtimin e gjuhës së përdorur në disa seksione të prospekteve si dhe informimin e investitorëve mbi performancën e shkuar të secilit Fond.
Këto ndryshime janë në vazhdimesi të impenjimit tonë për të rritur transparencën me investitorët.
Ju mund të paraqiteni pranë degëve të RBAL për të marrë një kopje fizike të prospektit.
Gjithashtu, prospektet për secilin Fond Investimi mund ti gjeni të publikuara në faqen tonë zyrtare në Menu :

Fondet e Investimeve => Fondi Raiffeisen Prestigj=> Prospekti

dhe

Fondet e Investimeve => Fondi Raiffeisen Invest Euro=> Prospekti

26 Aug 2014-26 Gusht 2014

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen e saj zyrtare Raportin Vjetor 2013. Raportin e plotë mund ta gjeni te menuja Info mbi Kompanine > Raporte.

Raporti vjetor permban informacion të detajuar në lidhje me fondet e investimeve dhe fondin e pensionit vullnetar, renditur si më poshtë:
- Letër për investitorët
- Raporti i menaxherëve të fondeve (Performanca, Specifika të portofolit, Strategjia aktuale dhe parashikimi, etj.)
- Pasqyrat Financiare (Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël, Manaxhimi i rrezikut financiar, Vlera e drejtë e aktiveve dhe detyrimeve financiare, Vlerësimet dhe gjykimet kritike kontabël, Vlera e drejtë e investimeve e pakuotuar në një treg aktiv, etj.)

Publikimi i raportit vjetor tregon rëndësinë që Raiffeisen Invest kërkon ti kushtojë transparencës ndaj investitorëve aktual dhe potencial, duke iu ofruar atyre një informacion sa më të plotë dhe sqarues.

 
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Prestigj datë
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Invest Euro date
Çmimi i kuotës në Fondin e Pensionit Vullnetar Raiffeisen datë