Administratore e Përgjithshme

Znj. Edlira Konini

zv. Administratore e Përgjithshme

Znj. Alketa Gjocaj

Administratoret

Në përgjithësi, Administratorët kanë të drejtë dhe detyrohen:

1

të kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë;


2

të përfaqësojnë shoqërinë;

3

të kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentacionit dhe të librave Kontabel të shoqërisë;


4

të përgatisin dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, të cilët ia paraqesin Këshillit të Administrimit për miratim, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, për t'u paraqitur më pas për miratim nga Asambleja e Përgjithshme;

5

të krijojnë një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat, që Kërcenojnë ekzistencën e shoqërisë;

6

të kryejnë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë, sipas legjislacionit në fuqi;

7

të paraqesin raporte mujore mbi manaxhimin tek Keshilli i Administrimit;

8

të raportojnë përpara Këshillit të Administrimit për zbatimin e politikave tregtare dhe për ndërmarrjen e masave me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë;