Performanca e Fondeve

Performanca e Fondeve dhe rrjedhimisht edhe vlera e investimit mund të luhatet në varësi të kushteve të tregut. Performanca e shkuar shërben vetëm për qëllime informative, nuk përfaqëson premtim apo garanci për performancën e ardhshme dhe nuk duhet të jetë faktori i vetëm i shqyrtimit gjatë përzgjedhjes së një fondi.

Të gjitha investimet financiare përfshijnë një element të rrezikut, prandaj vlera e investimit tuaj dhe të ardhurat nga investimi do të ndryshojnë. Treguesi i rrezikut sintetik dhe përfitimit ka për qëllim tju informojë mbi luhatshmërinë e çmimit të kuotës së fondit bazuar në performancën e kaluar të tij.

Tabela e Performances se fondeve

Emri i Fondit Lloji i Fondit Data e Vleresimit Data e Publikimit Cmimi per Kuote Vlera Neto e Aseteve Indikatori i Riskut
Raiffeisen Prestigj Fond Investimi 30.11.2023 01.12.2023 1,614.0812 ALL 30,750,445,562.89 ALL 2
Raiffeisen Vizion Fond Investimi 30.11.2023 01.12.2023 1,151.9448 ALL 9,008,845,405.31 ALL 3
Raiffeisen Invest Euro Fond Investimi 30.11.2023 01.12.2023 109.8161 EUR 31,408,483.06 EUR 3
Raiffeisen Miks Fond Investimi 30.11.2023 01.12.2023 96.5963 EUR 2,438,242.66 EUR 4
Raiffeisen Pension Fond Pensioni 30.11.2023 01.12.2023 2,137.6314 ALL 1,376,875,621.05 ALL 1