Performanca e Fondeve

Performanca e Fondeve dhe rrjedhimisht edhe vlera e investimit mund të luhatet në varësi të kushteve të tregut. Performanca e shkuar shërben vetëm për qëllime informative, nuk përfaqëson premtim apo garanci për performancën e ardhshme dhe nuk duhet të jetë faktori i vetëm i shqyrtimit gjatë përzgjedhjes së një fondi.

Të gjitha investimet financiare përfshijnë një element të rrezikut, prandaj vlera e investimit tuaj dhe të ardhurat nga investimi do të ndryshojnë. Treguesi i rrezikut sintetik dhe përfitimit ka për qëllim tju informojë mbi luhatshmërinë e çmimit të kuotës së fondit bazuar në performancën e kaluar të tij.

Tabela e Performances se fondeve

Emri i Fondit Lloji i Fondit Data e Vleresimit Data e Publikimit Cmimi per Kuote Vlera Neto e Aseteve Indikatori i Riskut
Raiffeisen Prestigj Fond Investimi 23.05.2024 24.05.2024 1,649.3673 ALL 32,935,253,817.23 ALL 2
Raiffeisen Vizion Fond Investimi 23.05.2024 24.05.2024 1,186.3425 ALL  8,776,909,892.22 ALL 3
Raiffeisen Invest Euro Fond Investimi 23.05.2024 24.05.2024 111.7916 EUR  32,775,652.56 EUR 3
Raiffeisen Miks Fond Investimi 23.05.2024 24.05.2024 101.9180 EUR  3,316,860.19 EUR 4
Raiffeisen Pension Fond Pensioni 23.05.2024 24.05.2024 2,183.7174 ALL  1,484,481,945.58 ALL 1