Performanca e Fondeve

Performanca e Fondeve dhe rrjedhimisht edhe vlera e investimit mund të luhatet në varësi të kushteve të tregut. Performanca e shkuar shërben vetëm për qëllime informative, nuk përfaqëson premtim apo garanci për performancën e ardhshme dhe nuk duhet të jetë faktori i vetëm i shqyrtimit gjatë përzgjedhjes së një fondi.

Të gjitha investimet financiare përfshijnë një element të rrezikut, prandaj vlera e investimit tuaj dhe të ardhurat nga investimi do të ndryshojnë. Treguesi i rrezikut sintetik dhe përfitimit ka për qëllim tju informojë mbi luhatshmërinë e çmimit të kuotës së fondit bazuar në performancën e kaluar të tij.

Tabela e Performances se fondeve

Emri i Fondit Lloji i Fondit Data e Vleresimit Data e Publikimit Cmimi per Kuote Vlera Neto e Aseteve Indikatori i Riskut
Raiffeisen Prestigj Fond Investimi 30.05.2023 31.05.2023 1,602.8031 ALL 27,593,153,019.68 ALL 2
Raiffeisen Vizion Fond Investimi 30.05.2023 31.05.2023 1,146.5450 ALL 9,494,249,071.42 ALL 3
Raiffeisen Invest Euro Fond Investimi 30.05.2023 31.05.2023 107.5617 EUR 31,123,823.70 EUR 3
Raiffeisen Miks Fond Investimi 30.05.2023 31.05.2023 93.9861 EUR 2,160,618.91 EUR 4
Raiffeisen Pension Fond Pensioni 30.05.2023 31.05.2023 2,091.0345 ALL 1,284,139,174.04 ALL 1