Si te investoni? Si te investoni?

Për të investuar në Fond ju mund të vizitoni çdo degë të Raiffeisen Bank, ku mund të merrni informacion të detajuar për fondin dhe të pajiseni me dokumentacionin përkatës të fondit.

Pasi të jeni informuar mbi Fondin dhe të keni marr vendimin për të investuar, do të plotësoni dhe firmosni një kërkesë për blerje të kuotave të fondit.

Për të monitoruar ecurinë e investimit tuaj, mund te bëni kërkesë për tu pajisur me username dhe PIN për tu log-uar në faqen e internetit të Raiffeisen Invest : www.raiffeisen-invest.al.

Njoftim i rëndësishëm Njoftim i rëndësishëm

E rëndësishme : ndryshim i fjalëkalimit!
Te nderuar investitorë,

Ne kuadër të përmirësimit të cilëisë së shërbimit ndaj jush si dhe rritjes së sigurisë, së fundmi kemi implementuar mundësinë e ndryshimit të fjalëkalimit ( password) nga vetë përdoruesi ne faqen web. Ju do të keni mundësinë të zgjidhni një fjalëkalim sipas dëshirës e në këtë mënyrë të keni akses më thjeshtë në llogaritë tuaja pranë fondeve të investimit/pensionit.
Fillimisht do të hyni nëpërmjet fjalëkalimit të vjetër , i cili u është dhënë nga Raiffeisen Invest. Më pas sistemi do ju kërkojë të vendosni një fjalëkalim të ri.
Nëse do të keni probleme për të aksesuar llogarite e fondeve me fjalekalimin e vjetër ose nësë keni ndryshuar fjalëkalimin dhe nuk e mbani mend, ju lutem na kontaktoni në adresen invest@raiffeisen.al ose nepermjet telefonit për t'ju udhëzuar për hapat e mëtëjshëm që duhet të ndiqni.

Ju faleminderit

__________________________________________________________________________

Raiffeisen Invest sh.a. njofton paraprakisht të gjithë klientët individë apo përfaqësues ligjorë të subjekteve juridike, të cilët kanë depozituar si dokument identifikimi, kartë identiteti apo pasaportë biometrike të lëshuar gjatë vitit 2009, se këtyre dokumenteve u përfundon afati i vlefshmërisë gjatë vitit 2019. 

Nisur nga ky fakt, Raiffeisen Invest u kërkon klientëve të saj që gjatë vitit 2019 të rinovojnë dokumentat e sipërpërmëndura sipas procedurave përkatëse. Gjithashtu ju bëjmë me dije, se nëse këto dokumente nuk janë të rinovuara, do të jetë e pamundur të kryhen veprime në fondet e investimit pas një periudhe 60 ditë nga dita e përfundimit të afatit të vlefshmërisë së dokumentit.

Ju presim në të gjitha degët e Raiffeisen Bank për regjistrimin e dokumenteve të reja.

News News

Back

31 Gusht 2018

Të nderuar investitorë!

Ju informojme se Raiffeisen Invest sh.a, ne funksion te perputhshmerise se dokumentacionit te fondeve nen administrim me ndryshimet me te fundit ne kuadrin rregullativ, si dhe rritjes se transparencës dhe nivelit të informimit të investitorëve ne fonde, ka reflektuar disa ndryshime ne Prospektet e dy fondeve të investimit, Raiffeisen Prestigj dhe Raiffeisen Invest Euro.

Keto ndryshime jane miratuar nga Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare me Vendimin nr. nr.146, datë 30 Korrik 2018.

Më konkretisht ndryshimet kryesore konsistojnë si vijon:

  1. Në të dy prospektet e fondeve, tek objektivat e investimit, janë vendosur kufijte maksimalë të lejuar për sa i përket shpërndarjes se synuar te aseteve, shprehur si perqindje ndaj totalit të aseteve të fondit. Kufijtë maksimalë të lejuar për shpërndarjen e aseteve të secilit fond kanë për qëllim të kufizojnë rrezikun dhe ekspozimin e fondit ndaj një kategorie të caktuar të instrumenteve financiare.
  2. Ne perputhje me kërkesat e rregulloreve më të fundit të miratuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare eshte riformuluar përkufizimi për treguesin e rrezikut sintetik dhe përfitimit si dhe është riparë pjesa e komisioneve të aplikuara nga Banka Depozitare (FIb) në procesin e shlyerjes së kuotave te fondeve. Bazuar në kuadrin rregullativ ne fuqi, Depozitari nuk aplikon asnjë komision gjate procesit te shlyerjes së kuotave te fondeve.
  3. Në prospektet e te dy fondeve, jane vendosur të dhënat mbi performancën dhe indikatorët përkatës të rrezikut për fundin e vitit 2017, janë reflektuar ndryshimet lidhur me audituesin e jashtëm si dhe ndryshimet në organet drejtuese të shoqërisë administruese, pas miratimit të tyre nga AMF.
  4. Gjithashtu, është shtuar alternativa/mundësia e këmbimit të kuotave midis fondeve të administruara nga Raiffeisen Invest në të njëjtën monedhë.
  5. Ne prospektin e fondit ne Leke eshte kufizuar maturiteti mesatar i ponderuar i portofolit nga 5 ne 3 vjet.

Per me teper informacion, lutemi referojuni dokumenteve te Prospekteve ne link-un ne vijim:

Prospekt - Fondi Raiffeisen Prestigj 
Prospekt - Fondi Raiffeisen Invest Euro