Raiffeisen Vizion
Informacion mbi fondin
Dokumentacioni
Objektivi i fondit

Objektivi i investimit të Fondit Vizion është të maksimizojë kthimin total afatmesëm për investitorët, duke synuar të ruajë kapitalin e investitorit dhe të sigurojë likuiditet të mjaftueshëm.

Politika e investimit

Asetet e Fondit investohen kryesisht në tituj borxhi të emetuar ose garantuar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë. Fondi investon në instrumentat financiare të mëposhtme:

 

 • deri në 100% të aseteve të tij në tituj borxhi qeveritar, të emetuar ose garantuar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë.
 • deri në 10% në fonde investimi me fokus në tituj borxhi;
 • deri në 50% në ekuivalentë cash-i, transaksione të anasjellta të riblerjes dhe depozita bankare me maturitet deri në 12 muaj.
 • deri në 10% të aseteve edhe në instrumente borxhi të emetuara nga organet e qeverisjes vendore dhe shoqëri tregtare vendase, të tregtuara në tregje të rregulluara ose bursë titujsh në Republikën e Shqipërisë.
Profili i Riskut dhe Përfitimit

Fondi Raiffeisen Vizion i përket kategorisë së tretë të Profilit të Riskut dhe Perfitimit.

Risk i ulët
Potencial përfitimi më i ulët

Risk i lartë
Potencial përfitimi më i lartë

1
2
3
4
5
6
7

Treguesi i riskut dhe përfitimit korrespondon me një numër të plotë i cili përdoret për të renditur fondin në një nivel risku nga 1 në 7, sipas nivelit të rritjes të luhatshmërisë. Kategoria e treguar e riskut nuk garantohet dhe mund të ndryshojë me kalimin e kohës.

Karakteristika të tjera
Monedha LEK
Horizonti minimal i rekomanduar i investimit 3 vite
Shuma minimale e investimit 30,000 Lekë
Shuma minimale në rastet e planeve të investimit 1,000 Lekë
Tarifa e administrimit Deri në 1.15% në vit
Tarifa hyrëse 0.00%
Tarifa dalëse 2.00% e vlerës së shlyer përpara përfundimit të periudhës 2 vjeçare nga investimi në fond
Tarifa totale (përfshin dhe tarifa të tjera që i ngarkohen fondit në përputhje me prospektin e tij) Max 1.4% në vit

 

 

Avantazhe

Pse të investoni në fondin Raiffeisen Vizion?

 

 • Mundësi për të përfituar kthim të kënaqshëm duke rritur vlerën e aseteve të investuara.
 • Mundësi diversifikimi nëpermjet një alternative investimi afatgjatë
 • Fleksibilitet:
 • mund të shtoni shumën e investuar në çdo kohë
 • mund të zgjidhni të investoni nëpërmjet një plani investimi: pagesa automatike, periodike dhe në vlera të vogla
 • mund të kërkoni të shisni kuotat tuaja në çdo moment: Raiffeisen Invest ju shlyen brenda 7 ditëve nga data e kërkesës për tërheqje nga Fondi.
 • Menaxhim profesional i aseteve tuaja falë stafit të kualifikuar të Raiffeisen Invest.
 • Transparencë: Akses në çdo kohë në llogarinë tuaj on-line dhe monitorim i investimit në çdo moment.
 • Raiffeisen Invest sh. a – pjesë e grupit Raiffeisen.