Kodi Etikës

Në ushtrimin e aktivitetit të administrimit të aseteve Raiffeisen Invest sh.a, udhëhiqet nga Kodi i Etikës së Grupit Raiffeisen.

Kodi i Etikës së Grupit Raiffeisen përshkruan vlerat e përbashkëta dhe standardet bazë të sjelljes etike në biznes, që duhet të ndiqen nga të gjithë shoqëritë e Grupit. Ai udhëheq veprimtarinë e përditshme me të gjitha palët, brenda dhe jashtë shoqërisë.

Në linkun më poshtë mund të aksesoni kodin e etikës së Grupit Raiffeisen

Kliko këtu për të shkarkuar kodin e Etikës.