Fondi i Pensionit
Informacion mbi fondin
Dokumentacioni
Objektivi i fondit

Objektivi i Fondit të Pensionit Vullnetar është siguria afatgjatë dhe kthimi i përshtatshëm nga investimi, duke ruajtur një raport optimal mes rritjes së kursimeve për pension dhe riskut të marrë përsipër.

Pensioni vullnetar duhet menduar si një pension shtesë, i cili merret krahas pensionit publik dhe ka për qëllim kryesor mundësimin e një burimi të rregullt të ardhurash për ruajtjen e standartit të jetesës edhe pas largimit të përhershëm nga puna.

Politika e investimit

Fondi investon kryesisht në tituj të emetuar dhe garantuar nga qeveria dhe autoritetet lokale shqiptare. Investimet e Fondit përfshijnë tituj borxhi me maturitet kryesisht afatgjatë, të cilat emetohen dhe tregtohen në tregje te rregulluara të Republikës së Shqipërisë.

Profili i Riskut dhe Përfitimit

Fondi i Pensionit Vullnetar Raiffeisen i përket kategorisë së parë të Profilit të Riskut dhe Përfitimit.

Risk i ulët
Potencial përfitimi më i ulët

Risk i lartë
Potencial përfitimi më i lartë

1
2
3
4
5
6
7

Treguesi i riskut dhe përfitimit korrespondon me një numër të plotë i cili përdoret për të renditur fondin në një nivel risku nga 1 në 7, sipas nivelit të rritjes të luhatshmërisë. Ky tregues ka për qëllim tju informoje mbi luhatshmërinë e çmimit të kuotës së fondit bazuar në historikun 5-vjeçar të performancës së fondit. Kategoria më e ulët nuk do të thotë që investimi në fond është pa risk.

Karakteristika të tjera
Monedha LEK
Shuma minimale e investimit 1,000 Lekë
Tarifa e administrimit 1.5% në vit
Horizonti minimal i rekomanduar i investimit Sa më afatgjatë, mundësisht deri në moshën e pensionit
Tërheqja e aseteve Deri në 5 vite përpara se të mbushet mosha e pensionit ose në raste paaftësie të përhershme për punë
Tërheqja e parakohshme Zbatohen penalitete sipas legjislacionit ne fuqi
Lehtësitë tatimore Kufiri maksimal sipas legjislacionit ne fuqi
Kostoja e transferimit 0.5% e shumes se transferuar

 

 

Avantazhe

Pse të investoni në fondin Fondin e Pensionit Vullnetar Raiffeisen?

  • Të ardhura shtesë gjatë periudhës së pensionit: mund të merren si një shumë e menjëhershme ose në mënyrë të planifikuar periodike
  • Kursimet në Fondin e Pensionit Vullnetar rriten për vite me radhë me një normë të kënaqshme kthimi. Kthimet nga investimi akumulohen në fond dhe riinvestohen sërish.
  • Investimi në fond rritet edhe gjatë periudhës së pensionit.
  • Lehtësi tatimore: kontributi në Fondin e pensionit vullnetar është i zbritshëm nga tatimi deri në një kufi të caktuar për punëdhënësin dhe për punëmarrësin.
  • Mund të derdhet kontribut në favor të personave të tjerë (një i afërm familjar) dhe të njihet si lehtësi fiskale.
  • Fondi është i trashëgueshëm, pra ai nuk humbet.
  • Larmi planesh pensioni: individuale, profesionale apo të kombinuara.
  • Fleksibilitet: shuma mund të ndryshohet, të ndërpritet apo të rifillohet kontributimi përsëri sipas mundësive financiare.
  • Transparencë: Akses në çdo kohë në llogarinë tuaj on-line dhe monitorim i investimit në çdo moment.
  • Raiffeisen Invest sh. a – pjesë e grupit Raiffeisen.