Fondi i Investimit një zgjedhje e duhur për ju!

Investimi në tregjet financiarë mund të bëhet duke përzgjedhur direkt instrumentet financiare ose një portofol instrumentash financiarë në formën e fondeve të investimit.

Nëse doni të investoni, por:

 • ju mungon përvoja e investimit direkt në tregje financiare
 • nuk keni prirje ose kohë për të hulumtuar në tregjet financiare
 • dëshironi të investoni edhe në shuma të vogla

Atëherë mund të përzgjidhni një nga fondet e Investimit në Raiffeisen Invest.

Cfarë janë fondet e investimit?

 

Fondet e Investimit krijohen si një grupim asetesh, i cili investohet në instrumenta të ndryshëm financiarë siç janë depozitat, bonot e thesarit, obligacionet, aksionet etj. Këto asete menaxhohen nga një ekip profesionistësh me eksperiencë të gjatë në fushën e investimeve.

Fondet ofrojnë alternativë investimi dhe diversifikimi përmes strategjive të përcaktuara, te cilat i bëhen të ditura investitorit paraprakisht.

Investitorët në fond mund të jenë individë ose investorë institucional. Secili zotëron një numër të caktuar kuotash që përfaqëson pjesën e tij në portofolin e investimeve të fondit.

Raiffeisen Invest ofron për investitorët katër fonde investimesh në monedhën Lek dhe Euro:

 

Fondet e Raiffeisen Invest në Lek:

 1. Raiffeisen Prestigj:

 

 • Asetet e fondit investohen në tregun vendas në tituj borxhi afatshkurtër deri në afatmesëm të Qeverisë Shqiptare.
 • Fondi Prestigj ka një profil rreziku të ulët dhe SRRI 2
 • Në mënyrë që të arrihen objektivat e performancës së fondit, investitorëve u rekomandohet një periudhë minimale qëndrimi në Fond prej 1 viti.

 

 1. Raiffeisen Vizion:

 

 • Asetet e fondit investohen në tregun vendas në tituj borxhi afatmesëm deri në afatgjatë të Qeverisë Shqiptare.
 • Fondi Vizion ka një profil rreziku mesatar dhe SRRI 3
 • Në mënyrë që të arrihen objektivat e performancës së fondit, investitorëve u rekomandohet një periudhë minimale qëndrimi në Fond prej 3 vjetesh.

 

 

Fondet e Raiffeisen Invest në Euro:

 

 1. Raiffeisen Invest Euro:

 

 • Asetet e fondit investohen në tituj borxhi në tregje ndërkombëtare.
 • Fondi Raiffeisen Invest Euro ka një profil rreziku mesatar dhe SRRI 3
 • Horizonti kohor i investimit rekomandohet të jetë mbi 2 vjet, në mënyrë që të rriten shanset për një kthim optimal nga investimi.

 

 1. Raiffeisen Miks:

 

 • Asetet e fondit investohen në tregje ndërkombëtare në tituj borxhi dhe në aksione duke ofruar mundesi diversifikimi dhe kthimi më të larte se fondet e tjera, te cilet investojne vetëm në tituj borxhi.
 • Fondi Raiffeisen Miks ka një profil rreziku mesatar dhe SRRI 4
 • Horizonti kohor i investimit rekomandohet të jetë të paktën 5 vjet, në mënyrë që të rriten shanset për një kthim optimal nga investimi.