Kalkulatori i Planeve te Investimit

Shuma e investuar:

Kthimi I supozuar vjetor nga investimi ne fond shprehur ne %:

Kohezgjatja e planit te investimit:

Totali i aseteve te akumuluara: