Fondet

Kalkulatori i pensionit

Pagese e menjehershme

Kontribut:

Kthimi I supozuar vjetor nga investimi në fond shprehur në %

Kohëzgjatja e Kontributeve në vite:

Kthimi vjetor gjatë periudhës së pensionit i shprehur në %:

Kohezgjatja e pensionit ne vite

Frekuenca e pagesave të pensionit

Shuma e akumuluar për pension:

Pensioni mujor: