Fondi Raiffeisen Miks

Fondi Fondi Raiffeisen Miks

Data e Fundit e Përditësuar: 07.02.2022

Vlera Neto e Aseteve: 4,419,691.60

Cmimi i Kuotes: 100.5927

Miks Table