Fondi Raiffeisen Solid

Fondi Fondi Raiffeisen Solid

Data e Fundit e Përditësuar: 13.05.2024

Vlera Neto e Aseteve: 3,439,943.34 EUR

Cmimi i Kuotes: 101.6653 EUR

Raiffeisen Solid