Prospekti Fondi MIKS Korrik 2022

29.7.2022

Të nderuar Investitorë

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e përditësuar të Fondit të investimit Raiffeisen Miks. Në prospekt janë reflektuar kthimi vjetor i fondit për vitin 2021, treguesit e riskut dhe tarifa e vazhdueshme në datë 31.12.2021, në seksionin mbi të dhënat historike të fondit. Gjithashtu, janë përditësuar informacionet për anëtarët e Këshillit të Administrimit të shoqërisë Raiffeisen Invest sh.a, adresa e shoqërisë administruese dhe të dhënat për Audituesin e jashtëm, të cilat janë miratuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Edhe Rregullat e fondit si pjesë përbërëse të prospektit janë përditësuar.

Ju mund te aksesoni Prospektin këtu