Prospekti Qershor 2019

17.6.2019

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen zyrtare Prospektin e perditesuar te Fondit te Pensionit Vullnetar Raiffeisen, miratur ne date 31 Maj 2019 me Vendim nr. 87 nga Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare.

Ne Prospekt eshte perditesuar kthimi vjetor i vitit 2018, vlera neto e aseteve ne date 31.12.2018, auditori i jashtem, i miratuar nga Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare dhe fondet e investimeve nen menaxhim te shoqerise administruese Raiffeisen Invest sh.a.
Gjithashtu ne prospekt eshte ristrukturuar ne formulim rreziku i tregut dhe eshte hequr opsioni i pagesave cash ne sportelet e bankes depozitare si nje nga menyrat e pageses se kontributeve ne fond, duke lene vetem mundesine e transfertes bankare.

Perditesimi i prospektit te fondit te Pensionit eshte detyrim ligjor i pervitshem dhe duhet të dërgohet për miratim në Autoritet.

Ju mund te aksesoni Prospektin këtu